„Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek.”Efézus 5:1
Életünk megváltoztatásáról sok ige szól a Bibliában. Annak szükségessége, nem vitatható, ha felismerjük hibáinkat, és átlátjuk azok pusztító voltát, akár a magunk, akár mások pusztítására gondolunk, vagy a teremtett világ eltékozlására. 
 A fent ige a megváltozás módjáról szól. Követnünk kell az Istent, az Ő nyomán járva, hisz csak ezen az úton lehetünk biztonságban. Az ige olvasásakor azonban talán hiányérzetünk lehet, hiszen a mód meghatározásánál használt kép, mintha mást is kifejezne. Hogyan kövessük az Urat? „Mint szeretett gyermekek.” A szülőt követő gyermek képében azonban mást is felfedezhetünk, mint az „egyszerű” követést. A gyermek nem lesütött fejjel, a szülő nyomára szegezve a tekinteték követi őt, hanem figyeli az előtti menőt, megpróbál úgy menni ahogyan ő, magyarul utánozza járásában, viselkedésében. 
 Azonban ez a magyarázat nem csak másodsorban történő következtetés, megvizsgálva az eredeti szöveget meglepően ugyanazt a meghatározást találjuk, amire az eddigiekben eljutottunk. A szövegben található „μιμηταὶ” (mimétái) szó jelentéstartalma alapján az igében lévő felhívás a következő képpen adható vissza: „utánozzátok  az Istent.” Azt hiszem nem kell túl sok magyarázatot adni arra, hogy mennyivel több ez a jelentéstartam annál, hogy követni kell az Istent. A javított jelentéstartam teljesen beleillik Jézus alábbi felhívásába, melyet követőinek intézett: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5:48.
 Az Istenre jellemző tökéletesség kívánatos elérését azonban nem csak az Újszövetség lapjain ismerhetjük meg, az Ószövetség is ugyan ezzel a tanáccsal lát el bennünket (Példabeszédek könyve 2:21, 11:20, 28:10.) 
 Mit mondhatunk tehát Isten követésének módjáról? Nem kevesebbet, mint azt, hogy törekednünk kell az Isten által bemutatott tökéletességre. Ez az igyekezet határozza meg életünket. A tökéletesség elérésének vágya, az arra való törekvés, s így a Teremtő minél pontosabb bemutatása. Nem elcsüggedést jelent ez, a még el nem ért cél miatt – látva hibáinkat -, hanem Pál apostol által közvetített töretlen igyekezetet:
 „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” Filippi. 3:12.