Júdás személye
Ki volt Iskariotes Júdás, honnan származott? Sokan kutatták már ezt a kérdést, és sok féle elmélet született ezzel kapcsolatban. De nézzük, hogy mit tudunk pontosan róla. 
 Egyértelműen Jézus maga választja ki a tizenkét apostol közé: „Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.” János evangéliuma 6:70. Ezzel a legbensőbb tanítványi kör tagja lesz, sőt annak egyik fontos személyisége, mivel ő volt a kis csoport „pénztárosa” (János evangéliuma 12:6), ami rendkívül furcsa, hiszen volt a tanítványok között egy „pénzügyi szakember”, Máté a vámszedő, de nem nála volt az erszény, hanem Júdásnál. Ennek több oka is lehet. Talán Júdás volt a rangidős, amit alátámaszt az is, ahogyan Jézussal beszél, ahogyan megrója, kioktatja (János evangéliuma 12:4-6), talán Jézusnál is idősebb volt. A kor szokásai alapján ezt aligha tette volna meg, ha fiatalabb a Mesterénél. De lehet, hogy tanult ember volt, a többiekkel ellentétben, akik mind egyszerű, kevésbé tanult emberek voltak, - s mindannyian valószínűleg Galileaiak, míg Júdás Júdeai származású, úgymond az akkori Zsidók által lakott elit vidékről származott. S itt meg kell állnunk egy kis időre. Az evangéliumokból tudható, hogy Júdás mellékneve az „Iskariotes” volt. De mit is jelent ez? Ha azt feltételezzük, hogy a görög „Ἰσκαριώτης” (Iszkariótész) szó, csupán egyszerű fonetikus átírása a héber eredetinek, akkor a „קְרִיּוֹת אִשׁ” (iszkörijjót) kifejezéshez jutunk, melyben az אִשׁ (isz) férfit jelent, míg a קְרִיּוֹת (körijjót) jelentése valószínűleg a Jézus korában Dél-Júdában, vagy inkább Dél-Idumeában található Kariót városra vezethető vissza. Így egyszerűen Kariótból való férfit jelenti a kifejezés. 
 A körijjót név az Ószövetségben is felbukkan (Józsué könyve 15:25), mint Júda egyik városa, a Negev sivatag Északi részén. E város valószínűleg teljesen azonos a Jézus korabeli Kairót településsel. Elhelyezkedése a Júdás személyére vonatkozó próféciának is része, - melyet a 69. zsoltár 26. verse tartalmaz – hiszen erre hivatkoznak Krisztus kereszthalála után a tanítványok, Apostolok cselekedetei könyvében az első rész 20. versében: „Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: Legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban.”. Kairót valóban puszta hely volt, és teljesen eltűnt, lakó nélkül, valamint Júdás halála miatt ő sem élt származási helyén Kairótban.
 Júdeai származását, tanult mivoltát, esetleg a papsághoz való kötődését sejteti az is, hogy Jézus elárulásakor, illetve az árulás megbánásakor oly könnyen mozog a főpap környezetében, az írástudók között. 
     Ennek fényében talán Júdás volt az a férfi, aki tárgyi tudása révén a legtöbb információval rendelkezett, hogy azonosítsa a Messiást. A tanítványok között betöltött szerepe révén pedig oszlopa lehetett volna a későbbi gyülekezeteknek.  De ő lett az, aki elárulta Krisztust, és elveszített mindent, amiről azt gondolta, hogy birtokában van. 
     Talán Júdás életútja nem csak egy történet, hanem egy figyelmeztetés is.  Gondolkodjunk ezen.